1. Home
  2. TEAM MANAGEMENT

MANAGEMENT TEAM

Shesh Kamat(Kapturecrm CEO)

Sheshgiri Kamath

CEO

Vikas Garg(Kapturecrm CTO)

Vikas Garg

CTO

Pearl Tiware(Kapturecrm vice president)

Pearl Tewari

VP

Akash Kakkar(Kapturecrm VP Operations)

Akash Kakkar

VP Operations

Sherman D'souza(Kapturecrm General Manager)

Sherman D'souza

General Manager

Rajeev Prasad(Regional Sales Manager)

Rajeev Prasad

VP Sales

Savio D’Silva(Channel Sales)

Savio D’Silva

Channel Sales

Rajesh Gupta(System Architect)

Rajesh Gupta

System Architect

Jayantika Biswas(Tech Lead)

Jayantika Biswas

Tech Lead

Soujanya Prabhu(Support Lead)

Soujanya Prabhu

Support Lead

Siddu Metri(Digital Transformation)

Siddu Metri

Digital Transformation

Bissu Subba(Digital Transformation)

Bissu Subba

Digital Transformation

Bhawna Sharma(Marketing)

Bhawna Sharma

Marketing

SCHEDULE A DEMO